Privatlivspolitik

Når du afgiver personoplysninger til NOAH bruger vi dem ikke til andet end det, du har ønsket eller givet tilladelse til, at de må bruges til. Det vil sige, at når du hænger et ønske på vores visionstræ med navn, alder og by, så er det kun de informationer, der vises og gemmes i NOAHs arkiver.

Vi opbevarer oplysningerne, så kun de personer i vores organisation, der skal behandle dit ønske har adgang til dem. Vi har en meget fyldig Persondatapolitik, hvor du kan læse, hvordan vi overholder disse principper. Du kan læse den herunder

Har du spørgsmål om de persondata vi eventuelt måtte opbevare om dig, så skriv til os, så vi kan fortælle dig præcis, hvilke oplysninger vi har om dig. Har du andre spørgsmål til vores persondatapolitik er du naturligvis også velkommen til at kontakte os. 


1. GENERELT

1.1 – Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os gennem indsamling af visioner til EU-valget. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På noah.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2. DATAANSVARLIG

2.1 – Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Den Selvejende Institution NOAH
(Friends of the Earth Denmark)
Nørrebrogade 39, 1. tv.
2200 København N
Telefonnummer: 35361212
E-mail: noah@noah.dk
CVR nr.: 47 34 08 10

2.2 – Organisationens databeskyttelsesrådgiver (”DPO”) er ansvarlig for at påse overholdelse af Persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik. Vores databeskyttelsesrådgiver er NOAHs Regnskabsgruppe.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer databeskyttelsesloven L 68 – 2017-18 af 17. maj 2018, som er blevet vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til regnskab@noah.dk.

3. DEFINITIONER

3.1 – Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

PERSONOPLYSNINGER

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

DATAANSVARLIG

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

DATABEHANDLER

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

BEHANDLING

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige Kategorier af Personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

L 68 – 2017-18 af 17. maj 2018, som er blevet vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

4. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

4.1 – Selvom du blot er bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som almennyttig organisation i henhold til vores fundats og vedtægter. Dette gælder både, når du interagerer med www.klimastemmer.dk eller når du deltager ved en af vores workshops eller i forbindelse med vores arrangementer og/eller i forbindelse med vores nyhedsbreve eller markedsføring over for dig. 

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1 – Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 – Når du hænger en vision på visionstræet indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn, alder, by.

Når du deltager i ét af vores arrangementer, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse.

Når du alene er modtager af vores nyhedsbrev, indsamler vi kun dit navn og din e-mailadresse.

Når du skriver til os, arkiverer vi din mail med de oplysninger, du selv giver, så længe vi har en saglig grund til at opbevare den.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi ikke oplysninger om dig.

5.1.2 – Vi indsamler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (dvs. oplysninger om race eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske eller biometriske data hvis behandling med henblik på identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold / seksuel orientering) om dig.

6. Sådan behandler vi dine Personoplysninger

6.1 – Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du interagerer med www.klimastemmer.dk eller deltager ved ét af vores arrangementer.

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du interagerer med www.klimastemmer.dk eller deltager ved ét af vores arrangementer.

6.1.1 – Ved interaktion med visionstræet offentliggør vi dit navn (for navn og evt. efternavn, hvis ønskes), alder og by.

6.1.2 – Hvis du deltager ved ét af vores arrangementer bruges dine data til at bekræfte din tilstedeværelse ved et arrangement overfor EU eller andre fonde.

6.1.3 – Er du alene bruger af vores hjemmeside, indsamler vi ikke dine oplysninger.

7. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)? 

7.1 – Når du interagerer med visionstræet på www.klimastemmer.dk eller deltager ved én af vores workshops behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. 

7.2 – Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

7.3 – Når du er bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 7.2.

8. Deling af dine Personoplysninger

8.1 – Når du deltager ved en workshop har vi pligt til at dele dine Personoplysninger med de instanser, som har muliggjort workshoppens eksistens. Dvs. de fonde, som har støttet os økonomisk, bl.a. EU Kommissionen og Europa Rådet.

9. Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

9.1 – Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

9.2 – Har du deltaget i et af vores arrangementer, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til et halvt år fra den dag du senest deltog i et arrangement.

9.3 – Har du hængt en vision på visionstræet vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år efter, at du har interageret med hjemmesiden.

9.4 – Skriver du til os, arkiverer vi din mail med de oplysninger, du selv giver, så længe vi har en saglig grund til at opbevare den.

10. Dine rettigheder

10.1 – Indsigt

10.1.1 – Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

10.2 – Berigtigelse og sletning 

10.2.1 – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

10.3 – Begrænsning af Behandling

10.3.1 – Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger. 

10.4 – Dataportabilitet 

10.4.1 – Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

10.5 – Indsigelsesret

10.5.1 – Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

10.6 – Tilbagekaldelse af samtykke 

10.6.1 – Hvis Behandlingen af dine Personplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

10.6.2 – Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til regnskab@noah.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Du kan skrive til regnskab@noah.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. 

10.7 – Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

11. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

11.1 – Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc. 

12. Sikkerhed

12.1 – I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

13. Klage til tilsynsmyndighed

13.1 – Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

14. Opdatering af denne Politik

14.1 – Den Selvejende Institution NOAH (Friends of the Earth Denmark) er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

14.2 – Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne Politik er seneste opdateret den 05. februar 2019.