Til undervisere

Her på siden finder du arbejdsspørgsmål til de fire artikler, der forbinder historierne med den relevante EU-politik på området. Samtidig kan du finde supplerende materialer, som du kan bruge i din undervisning indenfor både biodiversitet, landbrug, handel og energi.


Biodiversitet


Arbejdsspørgsmål:

Hvad har du læst?

 • Forklar biodiversitet med dine egne ord
 • Hvorfor er biodiversitet vigtigt?
 • Hvordan mener Sofie, vi kan beskytte biodiversiteten, og hvordan får vi folk til at interessere sig for biodiversitet?
 • Hvorfor har EU, ifølge Sofie, en afgørende rolle i at beskytte biodiversiteten?

Samfundsfagsbegreber

 • På hvilke måder er en fælles biodiversitetspolitik i EU udtryk for integration i bredden og i dybden?
 • Hvordan kunne EU beskytte biodiversiteten gennem overstatsligt samarbejde (føderation)?
 • Hvordan kunne EU beskytte biodiversiteten gennem mellemstatsligt samarbejde (konføderation)?

Diskussionsspørgsmål

 • Hvordan tror du, EU’s tre biodiversitetspolitikker spiller sammen?
 • Hvad kunne en forklaring være på, at EU prioriterer andre politikområder højere end biodiversitet?
 • Hvordan tror du, EU kunne lovgive for at beskytte biodiversiteten? Hvad forhindrer dem i at gøre det?
 • Hvorfor tror du, Sofie mener, at det er bedre at give naturen plads og lade den passe sig selv end at prøve at pleje den?
 • Kender du nogen tilfælde af, at naturområder og biodiversitet er blevet ødelagt, fordi andre interesser er blevet prioriteret højere? I dit lokalområde, andre steder i Danmark eller andre steder i verden?

Øvrig materiale:

Når naturen er under pres

Undervisningsmateriale til samfundsfag, naturgeografi og biologi om naturens tilstand i EU, EU’s beslutningsprocesser og politikker på biodiversitetsområdet samt bud på, hvordan vi får ændret politikken til fordel for vores natur og biodiversitet. Tilhørende undervisningsportal: https://noah.dk/natur-under-pres indeholder forløb, arbejds- og diskussionsspørgsmål og meget andet.

Hent PDF

EU’s fremtid – forslag til en bæredygtig udvikling

Undervisningsmateriale til samfundsfag og naturgeografi om EU’s beslutningsprocesser, politikker på bl.a. miljøområdet samt om demokrati og deltagelse.

Hent PDF


Landbrug


Arbejdsspørgsmål:

Hvad har du læst?

 • Forklar med dine egne ord, hvad et fællesskabsstøttet jordbrug er.
 • Hvad er forskellen på at afsætte sine varer gennem et fællesskabsstøttet jordbrug og gennem supermarkeder?
 • Hvad er Hester og Bjarkes begrundelse for at dyrke deres jord regenerativt?
 • Hvorfor er det svært for unge at blive jordbrugere? Hvilke udfordringer møder de, f.eks. når de skal have jord at dyrke?
 • Hvordan mener Hester og Bjarke og Samsøkologisk, at dette kan løses?
 • Hvorfor er landbrugsbedrifter blevet større og mere specialiserede siden 1950’erne?
 • Hvad betyder det for Hester og Bjarke, at de møder deres kunder ansigt til ansigt?
 • Hvad er CAP?
 • Forklar med dine egne ord, hvad EU sigter efter at opnå med CAP’en?

Samfundsfagsbegreber

 • Hvad betyder en fælles landbrugsstøtteordning for integrationen i dybden og i bredden?
 • Er en fælles landbrugsstøtteordning overstatsligt samarbejde (føderation) eller mellemstatsligt samarbejde (konføderation)?

Diskussionsspørgsmål

 • Hvordan tror du, at de fem mål for CAP’en påvirker hinanden? Er der nogle, der gør andre lettere at opnå, eller nogle, der står i vejen for hinanden?
 • På hvilke måder hænger det at dyrke jorden regenerativt godt eller dårligt sammen med at opfylde EU’s mål for CAP’en?
 • Er CAP’en et økonomisk eller politisk samarbejde?
 • I hvor høj grad er der sammenhæng mellem, hvad EU sigter efter at opnå med CAP’en, og hvad de egentlig opnår?
 • Hvordan påvirker det EU og EU’s borgere, at jordkvaliteten i unionen er stødt faldende?
 • Hvordan vil det påvirke os i fremtiden?
 • Hvad kan vi som borgere gøre for at støtte op om en bæredygtig udvikling af landbrugssektoren?

Øvrig materiale:

EU’s fremtid – forslag til en bæredygtig udvikling

Undervisningsmateriale til samfundsfag og naturgeografi om EU’s beslutningsprocesser, politikker på bl.a. mad- og miljøområdet samt om demokrati og deltagelse.

Hent PDF

Hvem bestemmer, hvad vi spiser? – om drivkræfterne bag og konsekvenserne af det europæiske fødevaresystem

Indeholder en grundig gennemgang af de faktorer, der dominerer det europæiske fødevaresystem samt en præsentation af begrebet ’madsuverænitet’ som et alternativ, der fokuserer på mennesker og miljø frem for profit.

Hent PDF

Visioner for en ny landbrugspolitik

Indeholder gennemgang af den eksisterende landbrugspolitik samt introduktion til de faktorer, der kan sikre en retfærdig landbrugspolitik på EU-plan.

Hent PDF


Handel


Arbejdsspørgsmål:

Hvad har du læst?

 • Forklar, hvad et kooperativ er, med dine egne ord
 • Hvad kan, ifølge Peter, gøre det lettere at starte kooperativer? Hvad kan EU gøre?
 • På hvilken måde mener Peter, at flere kooperativer vil skabe et mere interessant arbejdsmarked?
 • Hvad er frihandel?
 • Hvilke positive og negative konsekvenser har den stærkt øgede verdenshandel haft på f.eks. velstanden og klimaet?
 • Hvordan står det til med de mål, EU har for bæredygtig handel i forhold til, hvordan EU’s handel egentlig påvirker verden?


Samfundsfagsbegreber

 • Er der tale om et føderalt (overstatsligt) samarbejde eller et konføderalt (mellemstatsligt) samarbejde, når EU laver love, der implementeres i alle medlemslandene?
 • Hvilke danske partier kunne du forestille dig, ville være for og imod sådanne love?
Hvorfor?
 • Undersøg, hvad forskellige danske partier mener om handel. Hvorfor tror du, de mener det? Kan du koble det til deres ideologiske ståsted?

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved, at EU, gennem et samarbejde mellem medlemslandene, udarbejder love, der implementeres i alle medlemslandene, f.eks. om kooperativer?
 • Hvordan ville det ændre EU’s marked, hvis der var flere kooperativer?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved frihandel mellem EU-medlemslandene?
 • Hvorfor tror du, at mængden af verdenshandel er steget så markant siden 1950’erne?
 • Hvorfor tror du, at der på nogle områder er så langt mellem EU’s mål for indflydelsen af deres handelspolitik og den egentlige indflydelse, de har?
 • Har markedet et moralsk ansvar i miljøspørgsmål?

Øvrig materiale:

EU’s fremtid – forslag til en bæredygtig udvikling

Undervisningsmateriale til samfundsfag og naturgeografi om EU’s beslutningsprocesser, politikker på bl.a. handelsområdet samt om demokrati og deltagelse.

Hent PDF

Fri handel – for hvem? Konsekvenser af EU’s handelspolitik

Indeholder gennemgang af ti myter, som det nuværende handelssystem bygger på, fire casestudier, der kobler vores forbrug i Vesten med fødevare- og miljøkriser i bl.a. Ghana og Vestafrika, samt anbefalinger til, hvordan vi får en mere retfærdig handelspolitik i EU.

Hent PDF

Kurs mod bæredygtig handel – en handelspolitik for borgerne og miljøet

Indeholder gennemgang af det problematiske ved den eksisterende handelsmodel i EU samt gennemgang af syv konkrete byggesten til fundamentet for en bæredygtig og retfærdig handels- og investeringsdagsorden

Hent PDF


Energi


Arbejdsspørgsmål:

Hvad har du læst?

 • Hvordan adskiller firmaet Egen Vinding og Datter sig fra andre byggefirmaer?
 • Hvad betyder det, at et byggeri er diffusionsåbent?
 • Hvorfor mener Line, at det er vigtigt, at byggeri er diffusionsåbent?
 • Hvilke ligheder er der mellem moderne bæredygtigt byggeri og historisk byggeri?
 • Hvad skal EU’s energiunion sikre?

Samfundsfagsbegreber

 • På hvilke måder er energiunionen udtryk for integration i dybden og integration i bredden?
 • Undersøg, hvilken energipolitik forskellige danske partier har. Hvorfor tror du, de forskellige energipolitikker ser sådan ud?

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke foranstaltninger kunne EU lave for at fremme bæredygtigt byggeri? Hvad tror du forhindrer dem i at gøre det?
 • Hvorfor tror du, Line mener, at det optimale ville være, hvis byggeri kunne kompostere væk, når vi ikke længere skal bruge det?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved, at medlemslandene i EU samarbejder om at producere og distribuere energi?
 • Hvorfor tror du, at nogle af energiunionens fem søjler vejer tungere hos EU end andre? Synes du, det er de rigtige, der virker til at veje tungest?
 • Hvilke historiske forklaringer kunne der være på, at energiproduktion er noget, der ligger EU på sinde?
 • Hvordan kan vi sikre, at EU-landenes energiforbrug falder? Tænk både på et personligt, nationalt og internationalt plan.

Øvrig materiale:

EU’s fremtid – forslag til en bæredygtig udvikling

Undervisningsmateriale til samfundsfag og naturgeografi om EU’s beslutningsprocesser, politikker på bl.a. energiområdet samt om demokrati og deltagelse.

Hent PDF

Lad os afprivatisere! – Og genoprette de offentlige tjenester

10 casehistorier, fra hele verden, hvor lokalbefolkningen har taget ejerskab over deres ressourcer og f.eks. skabt lokale energisystemer.

Hent PDF